1. Primado Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-124) przy ul. Dolnych Młynów 3/1  gwarantuje sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty wydania produktu (przez wydanie produktu rozumie się objęcie w posiadanie produktu przez klienta).

3. Gwarancja obowiązuje w kraju zakupu.

4. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Serwis Producenta.

5. Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji drogą mailową, na adres: kontakt@klimatyzuj.pl

6. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (np. sprowadzenie części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

7. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone i dostarczone do serwisu niezwłocznie po ujawnieniu się ich.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja produktu sprawnego lub uszkodzonego w sposób mechaniczny) zgłaszający reklamację może zostać wezwany do odebrania produktu (osobiście lub wysyłkowo).

9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne (również kolorystykę) w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

11. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,  celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady, oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, samowolne przeróbki.

12. Serwis może odmówić wykonania naprawy w przypadku śladów nieautoryzowanej naprawy.

13. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej (na którą klient może ale nie musi przystać).

14. Producent ani Serwis Producenta nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.

15. W przypadku nieodebrania produktu z serwisu w ciągu 31 dni klient może zostać obciążony kosztami magazynowania do czasu odbioru produktu (osobiście lub wysyłkowo).

16. Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym, skutkującym niemożnością weryfikacji usterki może stanowić podstawę do odmowy naprawienia produktu lub przedłużenia okresu naprawy.

17. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

18. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste, w stanie nadającym się do normalnej weryfikacji.

19. Sprzedający nie ma obowiązku odbioru przesyłki pobraniowej, chyba że taka metoda wysyłki została ustalona z klientem i zaakceptowana przez obie strony. 

 

Reklamacje i zwroty

Reklamacje prosimy zgłaszać droga mailową pod adresem : kontakt@klimatyzuj.pl

Adres do wysyłki może ulec zmianie ze względu na charakter usterki – w niektórych przypadkach możemy poprosić o wysyłkę pod inny adres, do innego naszego serwisu. Informacje na ten temat zawsze zostaną udzielone w wiadomości mailowej.

Sprzedający nie ma obowiązku odbioru przesyłki pobraniowej, chyba że taka metoda wysyłki została ustalona z klientem i zaakceptowana przez obie strony. 

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej nasza firma informuje klienta, że może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi za pomocą darmowej unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod poniższym adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Jako sprzedawca dobro klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Zgodnie z rozporządzeniem UE informujemy klienta o jego prawach oraz pomagamy w ich egzekwowaniu.

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W przypadku, gdy zamówienie ma czas realizacji 60 dni i jest przygotowywane specjalnie pod klienta.

Dodatkowe informacje

W celu dokonania zwrotu lub wymiany produktu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem kontakt@klimatyzuj.pl

Zadowolenie klienta stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. W razie wątpliwości pomożemy Ci w procedurze odstąpienia od umowy.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na wskazany adres do zwrotów (np. załączając je razem ze zwracanym produktem) lub drogą elektroniczną na podany powyżej adres mailowy.

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  3. zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
  5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Sprzedający nie ma obowiązku odbioru przesyłki pobraniowej, chyba że taka metoda wysyłki została ustalona z klientem i zaakceptowana przez obie strony.